top of page

Prawa człowieka w nauczaniu Papieża-Polaka – konferencja SGGW i Uniwersytetu Roma Tre

8 gru 2022

30 listopada br. w Rzymie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II” zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rzymski Uniwersytet Roma Tre. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych z Polski i Włoch, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr Valeri Vachev, samorządowcy oraz polscy księża pracujący w Rzymie z Rektorem kościoła św. Stanisława BM ks. Prałatem dr. Pawłem Ptasznikiem. Konferencję zaszczycili swoim udziałem JE Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz Radca Ambasady RP we Włoszech dr Anna Kurdziel. W konferencji wziął udział również przedstawiciel Instytutu Staszica.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. Przedmiotem debaty naukowej podczas konferencji były kwestie praw i wolności człowieka eksponowane w nauce społecznej Papieża Polaka, a także ich aktualność i znaczenie w dzisiejszych czasach.

W swoim wystąpieniu JM Rektor SGGW prof. Michał Zasada powiedział m.in.: Dwadzieścia lat temu społeczność akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dostąpiła wielkiego zaszczytu. 11 stycznia 2002 roku w pięknej scenerii Auli Klementyńskiej Papież Jan Paweł II odebrał z rąk ówczesnego Rektora SGGW prof. Włodzimierza Klucińskiego dyplom doktora honoris causa naszej Alma Mater. To wyjątkowe wydarzenie na zawsze zapisało się na kartach ponad dwustuletniej historii SGGW, która pozostaje jedyną polską akademicką uczelnią rolniczą, obdarzoną tym szczególnym wyróżnieniem…. Ojciec Święty jako wielki humanista i człowiek głębokiej wiedzy bardzo często zastanawiał się nad rolą i przyszłością uniwersytetu, który postrzegał jako miejsce powołane do odkrywania i służenia prawdzie oraz do „kształtowania umysłów i serc”. Zwracał szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w rozwoju każdego narodu ma autorytet moralny środowiska akademickiego. To ono powinno być bowiem dostatecznie kompetentne, by wskazywać społeczeństwu standardy postępowania i być „źródłem”, z którego wiedzy i doświadczeń może korzystać poszukująca odpowiedzi jednostka. Wysoko zawiesił poprzeczkę oczekiwań wobec akademików, którym powtarzał, jak ważne jest, aby odzyskali „swój tradycyjny autorytet moralny”, stając się „sumieniem narodu”, dając przykład cnót obywatelskich i patriotycznych.

W wygłaszanych referatach naukowych podczas sesji plenarnej oraz podczas wystąpień w ramach panelu dyskusyjnego wskazywano na pełną aktualność nauczania Jana Pawła II odniesieniu do współczesnego postrzegania godności człowieka w filozofii, naukach prawnych i naukach ekonomicznych.

Jednym z planowanych rezultatów konferencji naukowej zorganizowanej w Rzymie będzie wydana w 2023 r. monografia naukowa, upowszechniająca współczesną myśl naukową o prawach człowieka w świetle poglądów i nauczania Jana Pawła II.

Przedstawicieli SGGW oraz uczestników konferencji z polskich i zagranicznych uniwersytetów podczas audiencji generalnej pozdrowił Ojciec Święty Franciszek, któremu Rektor uczelni, prof. dr hab. Michał Zasada przekazał życzenia od społeczności akademickiej SGGW.


Foto: Hubert Śmietanka – Praca własna, CC BY-SA 2.5, 


https://commons.wikimedia.org

bottom of page