top of page

Piotr Potejko dołączył do zespołu Instytutu Staszica

17 marca 2021

Do zespołu ekspertów Instytutu Staszica dołączył płk dr Piotr Potejko – specjalista w obszarze bezpieczeństwa, doktor nauk humanistycznych, prawnik, pedagog, wieloletni adiunkt Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu, obecnie adiunkt Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Został wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukową.


Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Były oficer ABW w stopniu pułkownika. Jego wcześniejsza kariera zawodowa związana była przede wszystkich z tworzeniem strategii bezpieczeństwa, ochroną informacji niejawnych, czy szkoleniem funkcjonariuszy służb specjalnych na całym świecie. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, gdzie odpowiadał za ochronę informacji krajowych, jak i zagranicznych UE/NATO w administracji i biznesie, a także Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, sprawując nadzór nad organizacją systemu szkoleń dla cywilnych służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu RP. Jako członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierał działania organów administracji państwowej w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce.

Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W trakcie pracy zawodowej specjalizował się dodatkowo w zarządzaniu jakością w administracji oraz wdrażaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie i zajmuje się praktycznym przygotowaniem specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa w administracji i biznesie, utrzymania porządku publicznego oraz prowadzeniem wykładów o tematyce cyberbezpieczeństwa, służb specjalnych, dezinformacji oraz pozyskiwania informacji.

Dr Potejko brał udział w pracach komisji sejmowej nad nowelizacją Ustawy o ochronie informacji niejawnych. Był także uczestnikiem prac Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie umów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Pełnił funkcję Przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów w zakresie procedowania i parafowania umów międzypaństwowych oraz przedstawiciela strony polskiej w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Działał jako kontroler i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych.

Jest współautorem książek: „Pedagogika specjalna”, „Terroryzm – materia ustawowa ?”, „Polskie służby specjalne”, „Nowoczesne metody kryminalistyki w pracy służb specjalnych” oraz współredaktorem wielu książek z zakresu prawa i bezpieczeństwa, redaktor naczelnym „Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego” a także Zastępcą Szefa Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu oraz współzałożycielem honorowym ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Zapewnia zarządowi i klientom Deloitte interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

bottom of page